Huyện An Lão tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp

04-03-2020 1558

(Đài An Lão) Xác định Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm đối với Đảng bộ huyện trong năm 2020, chính vì vậy, công tác chuẩn bị đang được huyện An Lão triển khai tích cực theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Thành ủy về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đảng bộ huyện hiện có 65 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc trong đó có 38 chi bộ, 27 đảng bộ với trên 6300 đảng viên. Ðể tổ chức Ðại hội đại biểu Ðảng bộ huyện lần thứ 8, nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo về thời gian và đạt kết quả tốt nhất, Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị vàthông tri số 36 ngày 28/6/2019 của ban thường vụ thành ủy về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, đồng thời ban hành kế hoạch số 70 của huyện ủy về việc thực hiện chỉ thị số 35, thông tri 36 của thành ủy và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn đại hội đảng bộ các cấp. Đến thời điểm hiện tại, Huyện ủy đã triển khai xong các bước đầu tiên về chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp như: triển khai các văn bản hướng dẫn đại hội tới toàn thể cán bộ, đảng viên các chi bộ, Đảng bộ cơ sở; chỉ đạo Đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch báo cáo chính trị dự thảo, rà soát nhân sự theo hướng dẫn của Thành ủy; chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức thành công đại hội chi bộ cơ sở. Ban hành các quyết định thành lập các Tiểu ban văn kiện đại hội, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban tuyên truyền, tổ chức và phục vụ; các tổ giúp việc, tổ biên tập giúp các tiểu ban Đại hội; xây dựng kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp. Chỉ đạo tổ chức thành công 2 đại hội điểm tại xã Tân Dân và Công ty THHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đa Độ.

Trong công tác chuẩn bị đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy phải coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác chuẩn bị Văn kiện Đại hội. Theo đó, Văn kiện Đại hội phải được chuẩn bị chu đáo, khoa học, chất lượng, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định theo hướng dẫn của Trung ương, phù hợp với điều kiện thực tế của huyện. Báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của Đại hội. Nội dung báo cáo phải toàn diện, đánh giá khách quan, trung thực, bám sát tình hình thực tế, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực tế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các  nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ qua. Từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tầm nhìn xa hơn. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải bảo đảm tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đồng thời chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân; đề ra kế hoạch, lộ trình, biện pháp phù hợp, hiệu quả nhằm sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới. Đến nay, các đơn vị đang hoàn tất xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm và thực hiện các bước lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Dự thảo Báo cáo chính trị.

Công tác nhân sự được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm, chuẩn bị kỹ lưỡng và thực hiện đúng quy định, nguyên tắc của Đảng về nhân sự, đặc biệt là nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Hướng dẫn các chi đảng bộ thực hiện công tác nhân sự đại hội, trong đó quán triệt chặt chẽ yêu cầu chất lượng, số lượng và cơ cấu nhân sự hợp lý; tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, trí tuệ và năng lực công tác cũng như uy tín với tổ chức và Nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của Đảng bộ địa phương, đơn vị trong nhiệm kỳ mới. Công tác nhân sự và bầu cử thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; gắn chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp cũng như Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; chú trọng và phát hiện nhân tố mới, là người có đức, có tài, uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Liên quan đến công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển cán bộ nhằm chuẩn bị một bước nhân sự bảo đảm chất lượng, yêu cầu tại Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo và yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ về thực hiện công tác rà soát nguồn quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử; đặc biệt tăng cường cán bộ cho những ngành còn thiếu hoặc có phương án điều động, phân công công tác khác đối với nhân sự ngay sau đại hội.

Ngoài công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự cho Đại hội, thời gian này Đảng bộ huyện đã và đang tập trung chỉ đạo việc tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, đảng viên; giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, nhất là những nội dung liên quan đến nhân sự Đại hội; chỉ đạo các cơ quan trong khối nội chính xây dựng kế hoạch bảo vệ đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp cùng với các xã, thị trấn nắm bắt tình hình tư tưởng của Nhân dân đối với Đại hội Đảng các cấp, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện và giải quyết ngay những vấn đề mâu thuẫn, khiếu nại tố cáo từ cơ sở; không để xảy ra các trường hợp lợi dụng để tuyên truyền quan điểm cá nhân, tán phát tài liệu có nội dung xấu.

Với tinh thần chuẩn bị chu đáo, tích cực ngay từ những bước đầu để tổ chức  Đại hội Đảng bộ các cấp huyện An Lão, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. Nhằm xây dựng đảng trong sạch vững mạnh nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; phát huy sức mạnh toàn dân xây dựng huyện ngày càng phát triển nhanh, bền vững.

                                                                                                Thu Hà


Ý kiến bạn đọc (0)