Huyện uỷ An Lão phát động cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

16-04-2024 323

( Đài An Lão) Hưởng ứng cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới năm 2024 do Ban Tuyên giáo Thành uỷ và trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức, Huyện uỷ An Lão phát động cuộc thi tới các chi đảng bộ, cán bộ, đảng viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện.

Đối tượng tham gia là người Việt Nam ở trong và ngoài nước, người nước ngoài có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của Cuộc thi. Với tác phẩm dạng viết, mỗi tác giả/ nhóm tác giả được gửi dự thi tối đa 2 tác phẩm: 01 bài viết chính luận loại hình Tạp chí (in hoặc điện tử) và 01 bài viết chính luận loại hình Báo (in hoặc điện tử). Với  tác phẩm dạng báo nói, báo hình, clip, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi dự thi đối đa 3 tác phẩm: 01 tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh); 01 tác phẩm loại hình báo hình (truyền hình) và 01 tác phẩm loại hình video clip. Tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt, sáng tạo lần đầu, chưa từng công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động cuộc thi (được công bố lần đầu từ ngày 25/1 - 15/6/2024). 

Chủ đề, nội dung các tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay. Khuyến khích các tác phẩm bảo vệ những nguyên lý cơ bản, giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam, đề xuất, bổ sung, phát triển lý luận, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật, phản bác trực diện, vạch trần tính chất phản cách mạng, phản khoa học trong  luận điệu của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Các tác phẩm dự thi gửi về Ban tuyên giáo huyện uỷ An Lão chậm nhất hết tháng 5/2024./.

Thu Hà

 


Ý kiến bạn đọc (0)