Huyện tăng cường kỷ cương, thu chi ngân sách.

08-07-2016 3183

(Đài An Lão) Nhằm thực hiện tốt chủ đề năm 2016 của huyện " Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách và tiếp tục xây dựng nông thôn mới ", đặc biệt là lĩnh vực thu chi ngân sách. Huyện đã đề ra Chương trình hành động thực hiện chủ đề năm và các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 . Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị mình và triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm, trong đó  nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm, việc làm nổi bật và có các giải pháp thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao.  

Về lĩnh vực thu ngân sách Ủy ban nhân dân huyện thực hiện kiện toàn Ban chỉ đạo và 2 Tổ công tác chống thất thu ngân sách nhà nước, chỉ đạo các Tổ tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc chấp hành pháp luật về thuế trên địa bàn; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống nợ đọng thuế, chống thất thu, buôn lậu và gian lận thương mại; đôn đốc thu nộp kịp thời các khoản thuế, phí và thu khác vào ngân sách, thực hiện xử lý, thu hồi nợ đọng thuế theo Luật quản lý thuế và các Luật thuế…Kết quả ước thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đạt 55,9% so kế hoạch và tăng 46,53% so cùng kỳ, nếu không tính thu tiền sử dụng đất thì thu trên địa bàn đạt cao bằng 71,97% so kế hoạch năm. Lĩnh vực chi ngân sách, Ủy ban nhân dân huyện thực hiện giữ lại 10% tiết kiệm chi thường xuyên dự toán chi năm 2016 của các đơn vị để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định với số kinh phí là 2.741 triệu đồng; Giao chỉ tiêu tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên cho các đơn vị với số kinh phí là 2.467 triệu đồng. Đồng thời UBND huyện đã xây dựng và ban hành Quyết định về Chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2016 để triển khai thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí. giao Thanh tra huyện tổ chức thanh tra việc quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí cho các chương trình phát triển nông nghiệp để đánh giá hiệu quả và chấn chỉnh những sai sót, giao phòng Tài chính – Kế hoạch xây dựng kế hoạch rà soát tình hình quản lý nợ đọng XDCB và công tác quyết toán vốn đầu tư của các chủ đầu tư, các nhà thầu tren địa bàn. Việc giám sát chi ngân sách qua Kho bạc nhà nước được thực hiện chặt chẽ, chỉ cho các đơn vị thanh toán tiền lương theo số biên chế được sở Nội vụ thông báo theo đúng chỉ đạo của thành phố.

                                                                                                                           Thu Hà

 

Ý kiến bạn đọc (0)