Siết chặt kỷ cương công vụ.

13-08-2018 2088

 (Đài An Lão) Thực hiện chủ trương siết chặt kỷ cương công vụ. thời gian qua, Huyện ủy - Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên kiểm tra việc chấp hành giờ làm việc, thực thi công vụ. UBND huyện đã thành lập Tổ kiểm tra công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Tiến hành kiểm tra đột xuất, thường xuyên báo cáo Ủy ban nhân dân huyện và Sở Nội vụ thành phố theo định kỳ trước ngày 20 hàng tháng. Quá trình kiểm tra công vụ đảm bảo yếu tố khách quan, phản ánh trung thực việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của các cơ quan, đơn vị, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc thực hiện kỷ cương nề nếp cho các cơ quan, xã, thị trấn; nâng cao ý thức trách nhiệm và hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản thực hiện nghiêm túc về thời giam làm việc, đeo thẻ công chức khi thực thi nhiệm vụ; tiến độ và hiệu quả giải quyết công việc được nâng cao; chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan, không nhận được phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về việc thực thi công vụ và giải quyết thủ tục hành chính.

 Trong 6 tháng đầu năm 2018, chưa có tổ chức và cá nhân vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật về việc thực thi công vụ. Các đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng biên chế, số người làm việc. Triển khai, thực hiện nghiêm túc quy định của Trung ương và thành phố về việc chấm dứt lao động hợp đồng chuyên môn nghiệp vụ tại các cơ quan hành chính nhà nước, lao động hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Từng bước bố trí, sắp xếp công chức phù hợp với chuyên môn nhiệm vụ từng vị trí việc làm. Thực hiện có hiệu quả việc tinh giản biên chế, phấn đấu đến năm 2021 giảm 10% biên chế được giao năm 2015.

                                                                                                                     Thu Hà


Ý kiến bạn đọc (0)